0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Milan Smrcek
۲
۲
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۰:۰۰
Jan Steffan
۲
۳
Miroslav Barta
Finished
۰۰:۰۰
Oldrich Vrtal
۳
۲
Daniel Branny
Finished
۰۰:۳۰
Petr Chlad
۲
۳
Dalimil Machander
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Trnka
۳
۲
Jaromir Kriz
Finished
۱۲:۳۰
Vaclav Pech
۳
۱
Radek Vosyka
Finished
۰۰:۳۰
Roman Hudeczek
۳
۱
Petr Kalias
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Hyrsl
۳
۲
Jan Steffan
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Fojt
۳
۲
Milan Smrcek
Finished
۰۱:۰۰
Daniel Vrbecky
۳
۱
Jiri Svec
Finished
۱۲:۰۰
Milan Smesny
۱
۳
Jiri Svec
Finished
۱۳:۳۰
Lukas Malek
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۱۶:۳۰
Miroslav Barta
۱
۳
Lukas Krok
Finished
۰۰:۳۰
Miloslav Lubas
۰
۳
Daniel Vrbecky
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Svec
۱
۳
Miloslav Lubas
Finished
۱۲:۳۰
Jaroslav Novotny
۳
۲
Lukas Malek
Finished
۱۶:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Vladimir Cermak
Finished
۰۲:۳۰
Jiri Svec
۳
۱
Milan Smesny
Finished
۱۰:۳۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۱
Tomas Beran 2000
Finished
۰۱:۰۰
Roman Hudeczek
۱
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Andrle
۳
۱
Tomas Janata
Finished
۰۲:۳۰
Filip Sikora
۳
۱
Rostislav Niezgoda
Finished
۱۸:۳۰
Jan Varcl Jr.
۱
۳
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۰:۳۰
Lukas Krok
۳
۲
Miroslav Barta
Finished
۰۲:۰۰
Jan Jablonovsky
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۰۰
Tomas Beran 2000
۰
۳
Vaclav Pech
Finished
۰۰:۰۰
Petr Kalias
۳
۲
Oldrich Vrtal
Finished
۰۰:۰۰
Stanislav Pinc
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۰۱:۲۶
Jan Jablonovsky
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۱:۴۸
Kamil Novak
-
-
Julius Lazar
Finished
۰۱:۴۸
Vladimir Milata Jr.
۲
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۲:۰۰
Milan Cakovsky Snr
۱
۳
Radek Vosyka
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Andrle
-
-
Jan Jablonovsky
Finished
۰۲:۵۵
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۰۲:۵۷
Kamil Novak
۳
۱
Julius Lazar
Finished
۰۳:۰۰
Ladislav Zatecka
-
-
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۲۳
Frantisek Briza
-
-
Julius Lazar
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Janata
۳
۲
Ladislav Zatecka
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Cermak
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Janata
-
-
Jan Jablonovsky
Finished
۰۳:۴۸
Vladimir Cermak
۱
۳
Kamil Novak
Finished
۰۳:۵۹
Tomas Andrle
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۰۰
Julius Lazar
-
-
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۴:۲۳
Frantisek Briza
۳
۰
Julius Lazar
Finished
۰۴:۳۰
Ladislav Zatecka
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۴:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۴:۳۱
Jan Jablonovsky
-
-
Ladislav Zatecka
Finished
۰۴:۴۶
Tomas Janata
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۵:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Kamil Novak
Finished
۰۵:۰۰
Julius Lazar
-
-
Vladimir Cermak
Finished
۰۵:۱۸
Rotislav Hasmanda
-
-
Tomas Janata
Finished
۰۵:۲۹
Julius Lazar
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۵:۳۰
Frantisek Briza
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۴۳
Kamil Novak
۳
۱
Frantisek Briza
Finished
۰۶:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۲
Ladislav Zatecka
Finished
۰۶:۰۰
Rotislav Hasmanda
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۰۶:۳۰
Julius Lazar
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۶:۳۰
Kamil Novak
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۶:۴۹
Ladislav Zatecka
-
-
Jan Jablonovsky
Finished
۰۶:۵۴
Ladislav Zatecka
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۷:۰۰
Frantisek Briza
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Tomas Janata
Finished
۰۷:۳۰
Ladislav Zatecka
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۰۸:۰۰
Kamil Novak
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۸:۰۰
Jiri Svec
-
-
Milan Smesny
Finished
۰۹:۲۷
Mihail Trinta
۳
۰
Jan Pleskot
Finished
۰۹:۲۸
Lukas Martinak
-
-
Petr Chlad
Finished
۰۹:۲۸
Tomas Trnka
-
-
Vlastimil Kaisler
Finished
۰۹:۳۱
Jaromir Kriz
-
-
Josef Vanek
Finished
۰۹:۵۷
Dalimil Machander
-
-
Patrik Jokiel
Finished
۰۹:۵۸
Havel Ladislav
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۰۹:۵۸
Miloslav Lubas
۰
۳
Daniel Vrbecky
Finished
۰۹:۵۹
Jan Pleskot
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۰:۲۸
Vlastimil Kaisler
-
-
Jaromir Kriz
Finished
۱۰:۲۸
Milan Smesny
۱
۳
Miloslav Lubas
Finished
۱۰:۲۸
Petr Chlad
-
-
Dalimil Machander
Finished
۱۰:۲۸
Mihail Trinta
۳
۰
Jan Pleskot
Finished
۱۰:۳۰
Lukas Martinak
۱
۳
Petr Chlad
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Trnka
۰
۳
Vlastimil Kaisler
Finished
۱۰:۳۰
Josef Vanek
-
-
Tomas Trnka
Finished
۱۰:۵۸
Daniel Vrbecky
-
-
Jiri Svec
Finished
۱۰:۵۹
Patrik Jokiel
-
-
Lukas Martinak
Finished
۱۰:۵۹
Lubor Sulava
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۱۰:۵۹
Jaromir Kriz
۰
۳
Josef Vanek
Finished
۱۱:۰۰
Havel Ladislav
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۱۱:۰۰
Dalimil Machander
۰
۳
Patrik Jokiel
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Svec
-
-
Miloslav Lubas
Finished
۱۱:۲۴
Mihail Trinta
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۱۱:۲۷
Tomas Trnka
-
-
Jaromir Kriz
Finished
۱۱:۲۷
Lukas Martinak
-
-
Dalimil Machander
Finished
۱۱:۲۹
Vlastimil Kaisler
۳
۲
Jaromir Kriz
Finished
۱۱:۳۰
Jan Pleskot
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۱:۳۰
Milan Smesny
۱
۳
Miloslav Lubas
Finished
۱۱:۳۰
Vlastimil Kaisler
-
-
Josef Vanek
Finished
۱۱:۵۷
Petr Chlad
-
-
Patrik Jokiel
Finished
۱۱:۵۸
Jan Pleskot
-
-
Lubor Sulava
Finished
۱۱:۵۸
Milan Smesny
۳
۰
Daniel Vrbecky
Finished
۱۱:۵۹
Lubor Sulava
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۱۲:۰۰
Patrik Jokiel
۰
۳
Lukas Martinak
Finished
۱۲:۰۰
Josef Vanek
۳
۲
Tomas Trnka
Finished
۱۲:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۱۲:۳۰
Lukas Martinak
۳
۰
Dalimil Machander
Finished
۱۲:۳۰
Mihail Trinta
-
-
Havel Ladislav
Finished
۱۲:۵۷
Petr Chlad
-
-
Lukas Martinak
Finished
۱۲:۵۸
Daniel Vrbecky
-
-
Miloslav Lubas
Finished
۱۲:۵۸
Jan Pleskot
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۱۳:۰۰
Milan Smesny
۲
۰
Daniel Vrbecky
Finished
۱۳:۰۰
Vlastimil Kaisler
۱
۳
Josef Vanek
Finished
۱۳:۰۰
Petr Chlad
۳
۱
Patrik Jokiel
Finished
۱۳:۰۰
Lukas Malek
-
-
Marek Placek
Finished
۱۳:۲۷
Martin Zizka
۰
۳
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۱۳:۲۷
Milan Regner
-
-
Pavel Kulhanek
Finished
۱۳:۲۹
Patrik Jokiel
۲
۳
Dalimil Machander
Finished
۱۳:۳۰
Lubor Sulava
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Trnka
۳
۰
Jaromir Kriz
Finished
۱۳:۳۰
Josef Musil
-
-
Ondrej Mista
Finished
۱۳:۵۷
Milan Smrcek
-
-
Jaroslav Novotny
Finished
۱۳:۵۸
Milan Kolar
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۱۳:۵۸
Vojtech Molin
-
-
Ivan Jemelka
Finished
۱۳:۵۸
Josef Vanek
۰
۳
Vlastimil Kaisler
Finished
۱۴:۰۰
Daniel Vrbecky
۳
۲
Miloslav Lubas
Finished
۱۴:۰۰
Petr Chlad
۳
۱
Lukas Martinak
Finished
۱۴:۰۰
Mihail Trinta
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Wasserbauer
۳
۱
Josef Musil
Finished
۱۴:۲۷
Pavel Kulhanek
-
-
Milan Kolar
Finished
۱۴:۲۷
Vojtech Konvicka
۱
۳
Vojtech Molin
Finished
۱۴:۲۷
Marek Placek
-
-
Milan Smrcek
Finished
۱۴:۲۸
Lukas Malek
۳
۱
Marek Placek
Finished
۱۴:۳۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
۲
۳
Vojtech Konvicka
Finished
۱۴:۳۰
Milan Regner
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۱۴:۳۰
Martin Zizka
۰
۳
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۱۴:۳۰
Ondrej Mista
-
-
Martin Zizka
Finished
۱۴:۵۷
Jan Steffan
-
-
Milan Regner
Finished
۱۴:۵۸
Jaroslav Novotny
-
-
Lukas Malek
Finished
۱۴:۵۸
Vojtech Molin
۳
۰
Ivan Jemelka
Finished
۱۵:۰۰
Milan Smrcek
۰
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۱۵:۰۰
Josef Musil
۳
۰
Ondrej Mista
Finished
۱۵:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۱۵:۰۰
Martin Zizka
۳
۱
Josef Musil
Finished
۱۵:۲۷
Milan Regner
-
-
Milan Kolar
Finished
۱۵:۲۷
Jaroslav Wasserbauer
۳
۱
Josef Musil
Finished
۱۵:۳۰
Pavel Kulhanek
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۱۵:۳۰
Vojtech Konvicka
۱
۳
Vojtech Molin
Finished
۱۵:۳۰
Marek Placek
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۱۵:۳۰
Lukas Malek
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۱۵:۳۳
Jaroslav Wasserbauer
-
-
Ondrej Mista
Finished
۱۵:۵۷
Pavel Kulhanek
-
-
Jan Steffan
Finished
۱۵:۵۸
Ondrej Mista
۰
۳
Martin Zizka
Finished
۱۶:۰۰
Ivan Jemelka
۱
۳
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۱۶:۰۰
Jan Steffan
۰
۳
Milan Regner
Finished
۱۶:۰۰
Milan Regner
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۶:۳۰
Martin Zizka
۳
۱
Josef Musil
Finished
۱۶:۳۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
۰
۳
Vojtech Molin
Finished
۱۶:۳۰
Vojtech Molin
-
-
Vojtech Konvicka
Finished
۱۶:۵۷
Jaroslav Wasserbauer
-
-
Martin Zizka
Finished
۱۶:۵۷
Lukas Malek
-
-
Marek Placek
Finished
۱۶:۵۹
Jaroslav Wasserbauer
۳
۰
Ondrej Mista
Finished
۱۷:۰۰
Marek Placek
۳
۰
Jaroslav Novotny
Finished
۱۷:۰۰
Vojtech Konvicka
۳
۱
Ivan Jemelka
Finished
۱۷:۰۰
Pavel Kulhanek
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۱۷:۰۰
Jan Kanera
۳
۱
Tomas Prosa
Finished
۱۷:۲۳
Radim Sindelar
-
-
Ladislav Vosyka
Finished
۱۷:۲۷
Filip Sikora
-
-
Rostislav Niezgoda
Finished
۱۷:۲۸
Josef Musil
۳
۰
Ondrej Mista
Finished
۱۷:۳۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
۳
۱
Ivan Jemelka
Finished
۱۷:۳۰
Turek Tomas
-
-
Jiri Nesnera
inprogress
۱۷:۴۷
Jiri Pozarsky
۰
۰
Tonar Lukas
inprogress
۱۷:۴۸
Jiri Novotny
۰
۰
Michal Sedlacek
inprogress
۱۷:۵۸
Vojtech Molin
۳
۰
Vojtech Konvicka
Finished
۱۸:۰۰
Lukas Malek
۰
۳
Marek Placek
Finished
۱۸:۰۰
Milan Regner
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۸:۰۰
Jaroslav Wasserbauer
۳
۱
Martin Zizka
Finished
۱۸:۰۰
Radim Sindelar
۰
۳
Ladislav Vosyka
Finished
۱۸:۳۰
Jiri Pozarsky
۰
۲
Tonar Lukas
inprogress
۱۸:۳۰
Jan Kanera
۳
۱
Tomas Prosa
Finished
۱۸:۳۰
Jiri Babinek
۰
۱
Jan Manhal Jr
inprogress
۱۹:۰۰
Turek Tomas
۰
۰
Jiri Nesnera
inprogress
۱۹:۰۰
Jiri Novotny
۰
۱
Michal Sedlacek
inprogress
۱۹:۰۰
Simon Kadavy
-
-
Radim Pavelka
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Rostislav Niezgoda
-
-
Jiri Novotny
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Tonar Lukas
-
-
Simon Kadavy
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Ladislav Vosyka
-
-
Jiri Babinek
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Jan Manhal Jr
-
-
Radim Sindelar
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Jiri Nesnera
-
-
Jan Kanera
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Michal Sedlacek
-
-
Filip Sikora
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Radim Pavelka
-
-
Jiri Pozarsky
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Europe
TT Elite Series
Jakub Seibert
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۵۵
Staszczyk Konrad
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۲۵
Tomasz Kotowski
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۵۵
Piotr Strus
۱
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۱:۰۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Jakub Seibert
Finished
۰۲:۲۵
Lukasz Jarocki
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۱۰:۳۵
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۳۵
Tomasz Kotowski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۴۰
Adrian Wiecek
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۶:۲۰
Michal Minda
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۳۵
Petr David
۳
۲
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۴۵
Tomasz Kotowski
۳
۲
Petr David
Finished
۱۲:۳۰
Vladislav Ursu
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۷:۲۰
Tomasz Kotowski
۱
۳
Vladislav Ursu
Finished
۰۹:۴۰
Bartosz Czerwinski
۱
۲
Michal Murawski
inprogress
۱۸:۴۵
Adrian Spychala
۱
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۰:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۵۵
Perzynski Przemyslaw
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۲۰
Michal Minda
۲
۳
Artur Sobel
Finished
۰۳:۲۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Jakub Nowak
Finished
۰۶:۴۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۳۰
Adrian Spychala
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۷:۵۵
Jakub Kosowski
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۸:۰۵
Perzynski Przemyslaw
۳
۱
Michal Minda
Finished
۰۰:۳۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۱:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۱۰
Jan Urbanek
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۵۰
Seroka Szymon
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۵۵
Staszczyk Konrad
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۶:۰۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۶:۱۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۰۵
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۰۵
Adrian Spychala
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۰۱:۴۰
Michal Minda
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۴۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۰۵
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Krystian Gaik
Finished
۰۲:۵۵
Mateusz Misiak
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۰۰
Adrian Spychala
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۳:۱۵
Seroka Szymon
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۴۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۵۰
Staszczyk Konrad
۳
۲
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۴:۰۵
Artur Sobel
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۱۰
Szymon Radlo
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۳۰
Michal Minda
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۳۵
Artur Sobel
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۰۰
Wisniewski Bartlomiej
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۲۰
Michal Minda
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۵:۲۵
Szymon Radlo
۱
۳
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۵:۴۵
Blazej Szczepanek
۳
۲
Jakub Nowak
Finished
۰۵:۵۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Artur Sobel
Finished
۰۵:۵۰
Seroka Szymon
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۳۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۶:۵۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۷:۲۰
Blazej Szczepanek
۳
۲
Waldemar Jozala
Finished
۰۷:۲۹
Seroka Szymon
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۴۰
Perzynski Przemyslaw
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۰۵
Szymon Radlo
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۵۵
Seroka Szymon
۰
۳
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۹:۱۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۰۹:۲۰
Michal Murawski
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۴۵
Adrian Wiecek
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۱۰:۰۵
Staszczyk Konrad
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۰:۱۰
Petr David
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۳۰
Adam Kasperski
۳
۰
Buczynski Witold
Finished
۱۰:۳۰
Makajew Maciej
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۰:۴۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۰۰
Marcin Jadczyk
۱
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۱:۲۰
Michal Murawski
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۴۵
Adrian Wiecek
۰
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۲:۰۵
Lukasz Jarocki
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۲:۱۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Bartlomiej Szymanek
Finished
۱۲:۴۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۲:۵۵
Michal Murawski
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۳:۰۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۳:۰۵
Adrian Wiecek
۰
۳
Petr David
Finished
۱۳:۲۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۳:۲۰
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۳:۴۵
Bartlomiej Szymanek
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۱۳:۵۰
Jakub Kosowski
۰
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۴:۰۵
Michal Murawski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۴:۱۰
Milosz Cesarz
۳
۱
Waldemar Glanowski
Finished
۱۴:۳۰
Adrian Wiecek
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۳۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۴:۳۵
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۱۴:۴۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۴:۵۵
Petr David
۲
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۴:۵۵
Tomasz Kotowski
۱
۱
Jakub Kosowski
inprogress
۱۵:۱۵
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۵:۳۰
Petr David
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۵:۴۰
Adrian Spychala
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۵:۵۵
Bartlomiej Szymanek
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۱۶:۰۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۱۶:۰۵
Tomasz Kotowski
۰
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۶:۳۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۶:۴۵
Petr David
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۶:۵۵
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۷:۱۰
Makajew Maciej
۳
۰
Rudomina Kamil
Finished
۱۷:۱۵
Adrian Wiecek
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۷:۳۵
Tomasz Kotowski
۳
۰
Amirreza Abbasi
Finished
۱۷:۴۵
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۸:۲۰
Petr David
۱
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۱۸:۳۰
Vladislav Ursu
۱
۱
Amirreza Abbasi
inprogress
۱۸:۵۵
Adrian Spychala
-
-
Adrian Wiecek
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
Jakub Kosowski
-
-
Tomasz Kotowski
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Maciej Podsiadlo
-
-
Bartosz Czerwinski
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Petr David
-
-
Vladislav Ursu
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
Michal Murawski
-
-
Artur Daniel
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۵
Russia
Liga Pro
Vladimir Pustoselov
۲
۳
Alexander Kolmin
Finished
۰۹:۰۰
Gennady Karpovkin
۲
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Kulikov
۲
۳
Yuriy Zaycev
Finished
۱۳:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۱
۳
Artem Tsitselsky
Finished
۱۴:۱۵
Ivan Soldatov
۳
۱
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۱:۱۵
Yuri Gavrilov
۲
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۰:۱۵
Gennady Karpovkin
۲
۳
Alexander Kolmin
Finished
۱۱:۰۰
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Vladislav Chakhur
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Semeshin
۳
۱
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۴۵
Igor Mihaylov
۱
۳
Oleg Pronin
Finished
۱۶:۳۰
Igor Minchenkov
۰
۳
Armen Pomazkov
Finished
۱۷:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۰۰
Vladislav Chakhur
۳
۰
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۳:۱۵
Igor Meteleshko
۳
۱
Gennady Karpovkin
Finished
۰۸:۳۰
Andrei Matonin
۳
۰
Alexander Alexeev
Finished
۰۲:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۲
Andrei Matonin
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Slesarev
۲
۳
Andrei Matonin
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۲۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۰
Vladislav Chakhur
Finished
۰۰:۴۵
Alexander Alexeev
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۱:۰۰
Andrei Matonin
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۰۱:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Slesarev
۱
۳
Alexander Alexeev
Finished
۰۱:۴۵
Vasilii Obukhov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۰۰
Valery Kutin
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۳۰
Ivan Soldatov
۲
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۲:۴۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Popov
۲
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۳:۳۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۲
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۳:۴۵
Alexander Alexeev
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۰۳:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۴:۰۰
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Andrei Matonin
Finished
۰۴:۱۵
Vladislav Chakhur
۱
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۴:۱۵
Vasilii Obukhov
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۴:۳۰
Valery Kutin
۱
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۴:۴۵
Kutenkov Dmitry
۳
۱
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۴:۴۵
Viktor Kochergin
۳
۰
Evgenii Plotnikov
Finished
۰۸:۰۰
Tsybulskiy Vladimir
۳
۱
Igor Sergeevich
Finished
۰۸:۳۰
Andrey Shmakov
۳
۲
Denisov Alexey
Finished
۰۸:۴۵
Evgenii Plotnikov
۲
۳
Tsybulskiy Vladimir
Finished
۰۹:۰۰
Oleg Kutuzov
۳
۲
Andrey Shmakov
Finished
۰۹:۱۵
Dmitry Tunitsin
۳
۰
Yuri Gavrilov
Finished
۰۹:۴۵
Viktor Kochergin
۳
۱
Tsybulskiy Vladimir
Finished
۱۰:۰۰
Aleksandr Kozlov
-
-
Andrey Shmakov
Finished
۱۰:۱۵
Evgenii Plotnikov
۳
۲
Igor Sergeevich
Finished
۱۰:۳۰
Igor Meteleshko
۲
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۱۰:۳۰
Fedor Ambrosimov
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۰:۴۵
Nikita Sadovskiy
۰
۳
Oleg Butorin
Finished
۱۲:۱۵
Aleksey Shershnev
۳
۱
Sergey Kulikov
Finished
۱۲:۳۰
Artem Tsitselsky
۳
۲
Makarkin Vladimir
Finished
۱۲:۴۵
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Andrei Matonin
Finished
۱۳:۰۰
Aleksandr Libatskii
۳
۰
Artem Tsitselsky
Finished
۱۳:۱۵
Yuriy Lbov
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۳:۳۰
Makarkin Vladimir
۱
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۳:۴۵
Yaroslav Troyanov
۳
۰
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۳:۴۵
Andrei Matonin
۳
۰
Surikov Viacheslav
Finished
۱۴:۰۰
Yuriy Zaycev
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۱۴:۰۰
Surikov Viacheslav
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۴:۳۰
Aleksandr Libatskii
۳
۲
Makarkin Vladimir
Finished
۱۴:۴۵
Oleg Butorin
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۴:۴۵
Gleb Golovanov
۱
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۱۶:۰۰
Armen Pomazkov
۳
۰
Ilya Novikov
Finished
۱۶:۱۵
Vasilii Obukhov
۰
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۶:۳۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۱
Vladimir Slesarev
Finished
۱۷:۰۰
Ilya Novikov
۳
۱
Vasilii Obukhov
Finished
۱۷:۱۵
Oleg Pronin
۱
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۱۷:۳۰
Vladimir Slesarev
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۱۸:۰۰
Igor Mihaylov
۲
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
inprogress
۱۸:۳۰
Ilya Novikov
۲
۱
Igor Minchenkov
inprogress
۱۸:۴۵
World
Ping Pong Point
Nikolay Ulyanchich
۳
۲
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۴۷
Serhii Baranovskyi
۳
۱
Maksai Yaroslav
Finished
۱۷:۴۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Ivan Gayday
Finished
۰۹:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۰
Dmytro Halai
Finished
۱۰:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۲
Ivan Gayday
Finished
۱۰:۴۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۱:۱۷
Roiland Dmytro
۲
۳
Puchka Sergey
Finished
۱۷:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۲
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۸:۱۷
Dmytro Halai
۳
۲
Ivan Gayday
Finished
۱۱:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۱۷
Ivan Gayday
۳
۰
Dmytro Halai
Finished
۱۲:۴۷
Ivan Gayday
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۳:۱۷
Dmytro Halai
۳
۲
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۳:۴۷
Ivan Gayday
۲
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۴:۱۷
Dmytro Halai
۳
۰
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۴:۴۷
Roiland Dmytro
۰
۳
Maksai Yaroslav
Finished
۱۶:۱۷
Serhii Baranovskyi
۲
۳
Puchka Sergey
Finished
۱۶:۴۷
Puchka Sergey
۱
۲
Maksai Yaroslav
inprogress
۱۸:۴۷
World
TT-CUP
Tomasz Witkowski
۳
۰
Partyka Ryszard
Finished
۰۰:۰۰
Petr Vanek
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۱۰
Moises Alvarez
۳
۱
Miguel Chamorro
Finished
۰۰:۲۰
Vojteh Shanc
۰
۳
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۰
Michal Spalek
Finished
۰۰:۲۵
Gracjan Rokita
۳
۲
Szostak Michal
Finished
۰۰:۳۰
Marek Kulisek
۲
۳
Martin Sulc
Finished
۰۰:۴۰
Bartlomiej Molka
۳
۰
Gola Blazej
Finished
۰۰:۴۵
Zdenek Dusek
۳
۲
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۵۰
Filip Cernota
۳
۲
David Jicha
Finished
۰۰:۵۵
Wenda Krzysztof
۰
۳
Partyka Ryszard
Finished
۰۱:۰۰
Petr Vanek
۱
۳
Martin Sulc
Finished
۰۱:۱۰
Stepien Marcin
۱
۳
Jan Molenda
Finished
۰۱:۱۵
Jan Eibich
۳
۰
Vojteh Shanc
Finished
۰۱:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۲
David Jicha
Finished
۰۱:۲۵
Kedzierski Piotr
۳
۰
Tomasz Witkowski
Finished
۰۱:۳۰
Ondrej Fiklik
۳
۱
Marek Kulisek
Finished
۰۱:۴۰
Zdenek Dusek
۳
۰
Vojteh Shanc
Finished
۰۱:۵۰
Michal Spalek
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۰۱:۵۵
Szostak Michal
۱
۳
Kedzierski Piotr
Finished
۰۲:۱۰
Marek Kulisek
۳
۱
Petr Vanek
Finished
۰۲:۱۰
Jan Eibich
۳
۰
Pavel Cibik
Finished
۰۲:۲۰
David Jicha
۰
۳
Michal Spalek
Finished
۰۲:۳۵
Martin Sulc
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۲:۴۰
Gracjan Rokita
۲
۳
Partyka Ryszard
Finished
۰۲:۴۰
Ravi Chandra
۰
۳
Marcin Motyka
Finished
۰۳:۰۵
Filip Cernota
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۳:۰۵
Wenda Krzysztof
۱
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۳:۱۰
Marcin Motyka
۲
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۳:۴۰
Zoladek Dariusz
۱
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۴:۰۰
Ravi Chandra
۰
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۴:۰۵
Jakub Caban
۳
۰
Albert Misztal
Finished
۰۴:۳۰
Jakub Caban
۲
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۵:۳۰
Igor Shulkin
۰
۳
Don Ange Cedric Oba
Finished
۰۵:۳۵
Zoladek Dariusz
۳
۲
Albert Misztal
Finished
۰۶:۰۰
Jakub Caban
۰
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۶:۳۰
Marek Pyzik
۳
۱
Albert Misztal
Finished
۰۸:۰۰
Zoladek Dariusz
۳
۲
Jakub Caban
Finished
۰۸:۴۰
Milosz Kukawka
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۰۹:۳۰
Adam Gdula
۳
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۰۰
Mart Martin
۱
۳
Stanislav Kruti
Finished
۱۰:۱۵
Blazej Warpas
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۱۰:۳۰
Tomasz Witkowski
۳
۰
Partyka Ryszard
Finished
۱۰:۳۵
Moises Alvarez
۰
۳
Miguel Chamorro
Finished
۱۰:۴۰
Yuto Kobayashi
۳
۰
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۰:۴۵
Pavel Kocabek
۳
۰
Martin Plihal
Finished
۱۰:۵۰
Milosz Kukawka
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۰۰
Kos Pawel
۲
۳
Sebastian Sobczyk
Finished
۱۱:۰۵
Mart Martin
۲
۳
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۱:۱۵
Jiri Vorac
۳
۰
Filip Musil
Finished
۱۱:۲۰
Jakub Jenicek
۳
۲
Vojtech Kosak
Finished
۱۱:۲۵
Valois Kayque
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۱:۳۰
Tomasz Witkowski
۳
۱
Sebastian Sobczyk
Finished
۱۱:۳۵
Eduardo Gonzales
۱
۳
Miguel Chamorro
Finished
۱۱:۴۰
Stanislav Kruti
۱
۳
Yuto Kobayashi
Finished
۱۱:۴۵
Pavel Kocabek
۳
۲
Filip Musil
Finished
۱۱:۵۰
Zaboj Matej
۲
۳
Ales Langer
Finished
۱۱:۵۵
Adam Gdula
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۲:۰۰
Partyka Ryszard
۳
۱
Kos Pawel
Finished
۱۲:۰۵
Mart Martin
۲
۳
Yuto Kobayashi
Finished
۱۲:۱۵
Martin Plihal
۱
۳
Jiri Vorac
Finished
۱۲:۲۰
Jakub Jenicek
۳
۲
Ales Langer
Finished
۱۲:۲۵
Milosz Kukawka
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۱۲:۳۰
Tomasz Witkowski
۱
۳
Kos Pawel
Finished
۱۲:۳۵
Eduardo Gonzales
۲
۳
Martin Ivan
Finished
۱۲:۴۰
Edvinas Tamashauskas
۳
۱
Stanislav Kruti
Finished
۱۲:۴۵
Pavel Kocabek
۳
۱
Jiri Vorac
Finished
۱۲:۵۰
Vojtech Kosak
۳
۲
Zaboj Matej
Finished
۱۲:۵۵
Blazej Warpas
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۱۳:۰۰
Sebastian Sobczyk
۱
۳
Partyka Ryszard
Finished
۱۳:۰۵
Stanislav Kruti
۱
۳
Mart Martin
Finished
۱۳:۲۰
Filip Musil
۳
۰
Martin Plihal
Finished
۱۳:۲۰
Jakub Jenicek
۰
۳
Zaboj Matej
Finished
۱۳:۲۵
Adam Gdula
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۳:۳۰
Filip Musil
۳
۰
Martin Plihal
Finished
۱۳:۵۰
Yuto Kobayashi
۲
۳
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۳:۵۰
Ales Langer
۲
۳
Vojtech Kosak
Finished
۱۳:۵۵
Milosz Kukawka
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۴:۰۰
Moises Alvarez
۱
۳
Martin Ivan
Finished
۱۴:۱۰
Tomasz Witkowski
۲
۳
Partyka Ryszard
Finished
۱۴:۱۵
Pavel Kocabek
۳
۲
Jiri Vorac
Finished
۱۴:۲۰
Adam Gdula
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۱۴:۳۰
Eduardo Gonzales
۳
۲
Moises Alvarez
Finished
۱۴:۴۰
Ales Langer
۳
۲
Zaboj Matej
Finished
۱۴:۴۰
Jan Simecek
۳
۱
Viktor Skokan
Finished
۱۴:۵۰
Dawid Stapor
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۵:۰۰
Jakub Jenicek
۱
۳
Vojtech Kosak
Finished
۱۵:۱۰
Martin Ivan
۳
۰
Miguel Chamorro
Finished
۱۵:۱۰
Petr Vanek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۵:۲۰
Cerveny Tomas
۳
۲
Frantisek Camr
Finished
۱۵:۲۵
Milosz Kukawka
۳
۱
Adam Gdula
Finished
۱۵:۳۰
Jan Simecek
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۵:۵۰
Tomas Beran
۳
۱
Jan Kocab
Finished
۱۵:۵۵
Blazej Warpas
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۶:۰۰
Viktor Skokan
۲
۳
Petr Vanek
Finished
۱۶:۲۰
Cerveny Tomas
۲
۳
Jan Kocab
Finished
۱۶:۲۵
Valois Kayque
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۶:۳۰
Jan Molenda
۳
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۱۶:۳۵
Jan Simecek
۰
۳
Petr Vanek
Finished
۱۶:۵۰
Frantisek Camr
۱
۳
Tomas Beran
Finished
۱۶:۵۵
Karol Guzy
۲
۳
Matachowski Bartosz
Finished
۱۷:۰۵
Ondrej Fiklik
۳
۲
Viktor Skokan
Finished
۱۷:۲۰
Cerveny Tomas
۳
۱
Tomas Beran
Finished
۱۷:۲۵
Jan Molenda
۳
۱
Matachowski Bartosz
Finished
۱۷:۳۵
Dawid Stapor
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۷:۴۰
Jan Kocab
۰
۳
Frantisek Camr
Finished
۱۷:۵۵
Skura Eryk
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۸:۰۵
Blazej Warpas
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۸:۱۰
Frantisek Camr
۲
۳
Jan Kocab
Finished
۱۸:۲۵
Petr Vanek
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۸:۲۵
Damian Bucko
۲
۳
Skura Eryk
Finished
۱۸:۳۵
Jesus Medina
۱
۳
Sanchez Juan A
Finished
۱۸:۴۰
Petr Vrastil
۰
۲
Urban Roman
inprogress
۱۸:۵۰
Cerveny Tomas
۰
۱
Tomas Beran
inprogress
۱۸:۵۵
Kurzak Bronislaw
۰
۰
Kedzierski Piotr
inprogress
۱۹:۰۰
Jan Molenda
-
-
Skura Eryk
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۵
Belarus
Liga Pro
Viktor Kozlov
۳
۲
Vasily Ermolenko
Finished
۰۸:۳۰
Vitalii Vinnik
۳
۰
Sergei Demidovich
Finished
۰۹:۰۰
Sergei Demidovich
۳
۱
Viktor Kozlov
Finished
۱۰:۰۰
Vasily Ermolenko
۰
۳
Sergei Demidovich
Finished
۱۱:۰۰
Petr Puzanov
۳
۰
Egor Vlasenko
Finished
۱۲:۳۰
Alekseev Anton
۳
۰
Evgenii Gilenkov
Finished
۱۲:۵۰
Egor Vlasenko
۱
۳
Alekseev Anton
Finished
۱۳:۳۰
Evgenii Gilenkov
۱
۲
Petr Puzanov
Finished
۱۳:۵۰
Petr Puzanov
۲
۳
Alekseev Anton
Finished
۱۴:۳۰
Egor Vlasenko
۱
۳
Evgenii Gilenkov
Finished
۱۴:۵۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۰
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۷:۰۰
Petr Kernoga
۳
۲
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۷:۳۰
Petr Kernoga
۰
۰
Sergei Lysakovskii
inprogress
۱۹:۰۰